OFERTA

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:
 • koncepcje projektowe;
 • projekty budowlane;
 • projekty wykonawcze;
 • dokumentację kosztorysową;
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • nadzór autorski.
Oferujemy wielobranżowe opracowania dla projektów:
 • budowy nowych oraz przebudowy i remontów istniejących sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i ogolnóspławnej;
 • budowy i przebudowy przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych;
 • budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania.
Na zlecenie Inwestora staramy się o uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych w procesie przygotowania inwestycji.
Są to m.in.:
 • warunki techniczne prowadzenia robót;
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • pozwolenia wodnoprawne;
 • pozwolenia na budowę.
Świadczymy również usługi w zakresie:
 • obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych obiektów inżynierskich;
 • Analiz i obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych systemów kanalizacyjnych;
 • wykonywania operatów wodnoprawnych;
 • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Copyright © 2016 Pracownia Inżynierska PROCARPATIA. Wszelkie prawa zastrzeżone